Yhtiökokous

Yhtiökokous on Admicom Oyj:n ylin päätöksentekoelin ja osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiön valvontaan ja hallintoon pääasiallisesti yhtiökokouksessa tehtävien päätösten kautta. Yleensä yhtiökokoukset kutsutaan koolle hallituksen kutsusta.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tämän lisäksi yhtiökokous on pidettävä, mikäli yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista, kirjallisesti sitä vaativat.

Yhtiökokous päättää muun muassa seuraavista asioista:

  • Tilinpäätöksen hyväksymisestä
  • Tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
  • Vahvistetun taseen mukaisen voiton tai tappion aiheuttamista toimenpiteistä
  • Muutoksista yhtiöjärjestykseen
  • Hallituksen jäsenten lukumäärästä, valinnasta ja palkkioista
  • Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta
  • Tilintarkastajista

Kutsu yhtiökokoukseen

Admicom Oyj julkaisee yhtiökokouskutsun yhtiötiedotteena ja yhtiön internetsivuilla.  Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on, halutessaan osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava ennakolta kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokouspäivää.

Osakkeenomistajan oikeudet

Jokaisella Admicom Oyj:n osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokouksiin yhtiökokouskutsussa annettujen ohjeiden mukaisesti. Osakkeenomistaja voi osallistua kokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä.

Admicom Oyj:n jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa. Osakkeenomistaja saa käyttää äänioikeuttaan joko henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä.

Pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on julkisesti saatavilla viimeistään kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta Admicom Oyj:n internetsivuilla.