Tarkastusvaliokunta

Admicom Oyj:n hallitus on perustanut 28.4.2022 tarkastusvaliokunnan, jonka jäseniksi valittiin Henna Mäkinen (puheenjohtaja), Marko Somerma ja Petri Niemi.

Admicom Oyj:n tarkastusvaliokunnan työjärjestys

1. Tarkastusvaliokunnan tarkoitus

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa Admicom Oyj:n hallitusta ja tehostaa hallitustyöskentelyä valmistelemalla hallituksen päätösvaltaan kuuluvia asioita. Vastuu osakeyhtiölain sekä muiden säädösten mukaisten hallituksen tehtävien hoitamisesta kuuluu hallitukselle kokonaisuudessaan eikä tarkastusvaliokunnalla ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee sille kuuluvat päätökset kollektiivisesti. Valiokunta tekee hallitukselle ehdotuksia päätöksentekoa varten silloin, kun se on tarkoituksenmukaista.

Tarkastusvaliokunta raportoi hallitukselle vähintään neljä kertaa vuodessa käsittelemänsä asiat ja toimenpiteet, joihin se on ryhtynyt.

Tarkastusvaliokunnan keskeiset tehtävät ovat:

  • seurata ja arvioida taloudellista raportointijärjestelmää
  • seurata ja arvioida sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta
  • seurata ja arvioida, miten Yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät vaatimukset tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista
  • seurata ja arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista
  • seurata Yhtiön tilintarkastusta
  • valmistella Yhtiön tilintarkastajan valinta
  • arvioida lakien, määräysten ja yrityksen toimintatapojen noudattamista, sekä
  • toimeenpanna muita tehtäviä, joihin hallitus on myöntänyt valiokunnalle toimivallan.

2. Tarkastusvaliokunnan kokoonpano ja toimikausi

Hallitus valitsee vuosittain varsinaista yhtiökokousta seuraavassa kokouksessaan keskuudestaan kolme jäsentä tarkastusvaliokuntaan ja nimittää näistä yhden valiokunnan puheenjohtajaksi. Jäsenten toimikausi on yksi vuosi, ja toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään yhden hallituksen jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä pätevyys, ja vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla erityisesti laskentatoimen, kirjanpidon tai tilintarkastuksen asiantuntemusta.

3. Kokoukset

Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Tarkastusvaliokunnan kutsuu koolle puheenjohtaja. Valiokunnan kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja ja vähintään yksi jäsen.

Tarkastusvaliokunnan kokouksissa on läsnä Yhtiön talousjohtaja, joka toimii myös kokouksen sihteerinä, sekä tarvittaessa tilintarkastaja tai toimitusjohtaja. Yhtiön hallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus valiokunnan kokouksissa. Kokouksiin voidaan kutsua asioiden käsittelyn yhteydessä tarpeen mukaan myös muu Admicom-konsernin palveluksessa oleva tai ulkopuolinen asiantuntija. Valiokunta voi päättää kokoontua myös ilman hallituksen ulkopuolisia läsnäolijoita.

Tarkastusvaliokunta laatii vuodeksi kerrallaan kokousaikataulun, johon sisältyvät keskeiset käsiteltävät asiat.

Tavoitteena on, että kokousmateriaali jaetaan kolme työpäivää ennen kokousta. Tilinpäätöksiä ja osavuosikatsauksia koskeva materiaali jaetaan kuitenkin vähintään vuorokautta ennen kokousta.

Tarkastusvaliokunnan kokouksista laaditaan viipymättä pöytäkirja, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Valiokunnan kokousten pöytäkirjat jaetaan kaikille hallituksen jäsenille. Lisäksi valiokunnan puheenjohtaja raportoi erikseen hallitukselle valiokunnan keskeisistä havainnoista vähintään neljä kertaa vuodessa.

4. Valiokunnan työn arviointi

Tarkastusvaliokunta arvioi omaa työtään itsearviointina kerran vuodessa. Valiokunnan puheenjohtaja raportoi tulokset hallitukselle.

5. Työjärjestyksen hyväksyminen

Tämä työjärjestys on hyväksytty yhtiön hallituksen kokouksessa 4.7.2022.