Riskienhallinta

Admicomin normaaliin toimintaan liittyy kaiken yritystoiminnan tapaan erilaisia riskejä. Yhtiön liiketoimintaan ja toimintaympäristöön liittyvät riskit on esitelty kattavasti Admicomin First North -listautumisen yhteydessä julkaistussa listalleottoesitteessä.

Riskienhallinnan tehtävänä on varmistaa Admicomin strategisten ja liiketoiminnallisten tavoitteiden tehokas toteutuminen ja tavoitteiden saavuttaminen. Riskienhallinnalla turvataan myös yhtiön toiminnan jatkuvuus muuttuvissa olosuhteissa.

Admicom-konsernin riskienhallintaprosessiin kuuluu aktiivisia, ennakoivia ja ehkäiseviä toimenpiteitä, joilla yhtiö suojautuu riskeiltä. Yhtiön riskienhallintaa suunnitellaan ennalta ja riskienhallinta kuuluu jatkuva liiketoimintaympäristön ja yhtiön sisäinen seurantaprosessi. Riskienhallinta on olennainen osa Admicomin strategista ja operatiivista johtamista.

Riskienhallinnan perustana ovat Admicomin toimintojen ja palvelutuotteiden koko elinkaaren aikainen korkea laatu ja toimitusvarmuus sekä jatkuvat, systemaattiset toimenpiteet konsernin kaikilla tasoilla vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi. Riskienhallinnan velvollisuus koskee kiinteänä osana yhtiön johtoa sekä jokaista yhtiön työntekijää.

Riskienhallintapolitiikka ja prosessit

Vastuu riskienhallinnasta on konsernin johdolla sekä johtoryhmällä ja liiketoiminnan osa-alueiden johtajilla. Riskienhallintaprosessit rajoittavat riskejä riskien järjestelmällisen kartoituksen, arvioinnin, torjunnan, raportoinnin, valvonnan ja hallinnan avulla. Admicomin riskienhallintaprosessi perustuu yhtiön sisäisiin toimintaohjeisiin.

Riskienhallintaprosessia kehitetään jatkuvasti ja sen tulee olla kiinteä osa Admicomin johtamista, yrityskulttuuria ja liiketoimintoja. Riskienhallintaprosessin tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuva yhtiön toimintaympäristöstä sekä sisäisestä tilanteesta, arvioida riskit, suorittaa toimenpiteet niiden torjumiseksi, huolehtimaan tarvittaessa viestintä sekä seurata tuloksia ja tarkastella toiminta.

Toimeenpano

Hallitus ja johtoryhmä tekevät päätökset ja antavat ohjeet strategisissa asioissa. Kukin liiketoiminta vastaa omien strategisten tavoitteidensa saavuttamisesta sekä riskiensä hallinnasta ja torjunnasta. Johtoryhmä on vastuussa riskiarviointien säännöllisestä toteuttamisesta sekä raportoinnista hallitukselle. Toimitusjohtaja koordinoi kaikkea riskienhallintatoimintaa, kartoittaa riskit ja tekee liiketoimintaosa-alueiden kanssa yhteistyötä käytännön riskientorjunnassa. Toimenpiteiden riittävyyttä sekä vaikuttavuutta arvioidaan osana liiketoiminnan seurantaa ja korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään tarvittaessa.