Tiedonantopolitiikka

Yleiset periaatteet

Admicom Oyj (”Admicom” tai ”yhtiö”) noudattaa tiedottamisessaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta, arvopaperimarkkinalakia, Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle listautuneille yhtiöille asetettua tiedonantovelvollisuutta, jota säännellään Nasdaq First North Growth Market Rulebook -säännöissä ja Nasdaq Helsinki Oy:n säännöissä, sekä yhtiön hallituksen vahvistamaa tiedonantopolitiikkaa.

Admicomin viestinnän keskeisenä periaatteena on varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on samanaikaisesti ja viivytyksettä käytössään olennaiset, riittävät, luotettavat ja johdonmukaiset tiedot yhtiöstä ja yhtiön liikkeeseen laskeman rahoitusvälineen arvoon vaikuttavista tekijöistä.

Tietojen antamisessa markkinoille Admicom noudattaa seuraavia periaatteita:

  • Tiedottaminen on tasapuolista, johdonmukaista, säännöllistä ja läpinäkyvää.
  • Julkistettavat tiedot ovat oikeita, luotettavia ja merkityksellisiä.
  • Tiedot julkistetaan mahdollisimman pian ja ne pidetään helposti ja tasapuolisesti sijoittajien, markkinaosapuolten ja yhtiön sidosryhmien saatavilla.

Käytännöt

Ylin päätöksenteko koskien ulkoista viestintää on yhtiön hallituksella, joka hyväksyy ja vahvistaa tiedonantopolitiikan. Operatiivinen vastuu yhtiön tiedonantopolitiikan toimeenpanosta on yhtiön toimitusjohtajalla, joka voi jakaa vastuita soveltuvilta osin määräämilleen henkilöille. Yhtiön toimitusjohtaja ja markkinointipäällikkö vastaavat yhtiön mediasuhteista. Lausuntoja yhtiöstä antaa ensisijaisesti toimitusjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja. Yhtiön virallinen tiedottamiskieli on suomi.

Taloudellisen tiedon julkistukset

Admicom julkaisee puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen ennalta ilmoitetun vuosittaisen aikataulun mukaisesti. Yhtiö ei kommentoi sijoitusanalyytikoiden yhtiöstä laatimia ennusteita eikä vastaa heidän arvioistaan.

Admicomin hallitus on hyväksynyt tämän tiedonantopolitiikan 16.1.2018. Tiedonantopolitiikka on saatavilla yhtiön verkkosivuilla.